مشخص کنیم ،آیا شما کاندیدای مناسب جراحی می باشید ؟

وضعیت های شایعی که باعث اختلال در دید افراد می شود.

نزدیک بینی
بینائی دور در این حالت مختل گردیده است ،در این حالت قطر قدامی خلفی چشم نسبت به انحناء قرینه بزرگتر است در این صورت امواج نورانی در جلوی پرده شبکیه تقاطع مینمایند.

دوربینی
دید نزدیک و یا حتی گاهی دور هم در این حالت مختل میشود در دوربین ها قطر قدامی خلفی چشم کوچکتر از حا لت عادی است و امواج نورانی در پشت پرده شبکیه با هم تقاطع مینمایند.

آستیگماتیسم
زمانیکه قرنیه بیضی شکل است امواج نورانی در چند نقطه نسبت به شبکیه تقاطع مینمایند در این حا لت هم ممکن است دید دور وهم نزدیک مختل شود.

پیر چشمی
این حا لت اختلال دید نزدیک است که با افزایش سن رخ میدهد که در حقیقت با سخت شدن عدسی طبیعی انسان اتفاق میافتد برای اصلاح این حا لت هم میتوان از عینک استفاده کرد که هنگام مطالعه بکار میرود و هم میتوان با روشی که اصطلاحاً درمان یک چشمی یاآمیختگی بینائی گفته میشود جهت اصلاح دید نزدیک از لیزر استفاده کرد

 

مهارت