مرکزجراحیهای لیزیک دکترعرفان Dr.Erfan Vision Correction Center

فارسی |  English

آدرس:
تهران،خ آفریقا ،نبش بابک بهرامی ،شماره 136

 :Address
No:136 North Africa St

  تلفن:          :Tel
88791515 - 88795050
چرا دکترعرفان رابرای اصلاح نزدیک بینی چشم هایمان انتخاب کردیم ؟
Why We,did Choose Dr.Erfan for Our myopic eyes,Laser Surgery
  
 
تکنولوژی ، تجربه ، دقت، مهارت
Technology , Experience , Accuracy, Skill
  
 
دکترعرفان آغازگرجراحیهای نزدیک بینی،دوربینی،آستیگماتیسم درایران بوده است
He Has Been The Pioneer Of Refractive Surgery In Iran
2014 © IranLasik